ගෙදරටම භාණ්ඩ ලැබුන පසු මුදල් ගෙවන්න / Cash On Delivery To Your Door Step - බිබිල සිට 5 KM දක්වා ඇතුලත බෙදා හැරීමේ සේවය ලබා දෙනු ලැබේ.

  • ඩිලිවරි ගාස්තු රු.200
    අඛණ්ඩ සේවාවක් ලබා දීමට ඩිලිවරි ගාස්තුවක් ලබා ගැනීමට සිදුවේ.
  • භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න
    ඔබ ඇණවුම්කල භාණ්ඩ නිවසට ලැබුණු විට මුදල් ගෙවීම සිදු කළ හැකිය
  • පාරිභෝගික සේවාව
    භාණ්ඩ සම්බන්ධව විමසීමට අපව සම්බන්ධ කරගත හැක.

අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය – බිබිල
පොලිස් ස්ථානය – බිබිල
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී – බිබිල

තාක්ෂණික සහය

Samadie Technology

ServerClub.LK

ප්‍රධාන මෙනුව